Artikel 1 | Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Rebecca Schrijft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89420616, en opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen, en mondelinge en schriftelijke overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden gelden ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij beide partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Is dit het geval, dan tekenen opdrachtgever en Rebecca Schrijft een schriftelijke bevestiging.

 

In de rest van deze algemene voorwaarden wordt de opdrachtgever aangeduid met ‘jij’, ‘je’ of ‘jou’. 

 

Rebecca Schrijft wordt vanaf nu aangeduid met ‘ik’ of ‘mij’.

 

Artikel 2 | Kwaliteitsgarantie

 

Ik doe altijd mijn uiterste best om kwalitatief werk af te leveren aan jou als mijn klant. Ik garandeer je dat mijn werk altijd door mij geschreven is en authentiek is. 

 

Artikel 3 | Vertrouwelijkheid

 

Vertrouwen is wat mij betreft een belangrijk onderdeel van onze samenwerken. Alles wat jij mij in vertrouwen vertelt of meedeelt, blijft tussen ons. Hierbij gaat het over jouw identiteit en de vertrouwelijke gegevens waarvan ik tijdens onze samenwerking heb kennis genomen. 

 

Ik word altijd heel blij van mijn samenwerkingen met klanten, dus dit deel ik graag op mijn website of social media kanalen. Voordat ik ergens iets vermeld over onze samenwerking, zal ik mondelinge of schriftelijke toestemming vragen aan jou. 

 

Artikel 4 | Offerte

 

We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek, deze is geheel vrijblijvend en gratis. Op basis van ons gesprek stel ik een offerte op, die ik binnen de afgesproken tijd per e-mail verstuur. De offerte blijft 30 dagen geldig vanaf het moment dat ik de offerte verstuur. Als je akkoord bent met de offerte dan ontvang ik graag een ondertekende offerte terug, of een schriftelijk akkoord op de offerte.

 

Blijkt na het verstrekken van de offerte dat de informatie door jou gegeven niet volledig is en de opdracht moet worden aangepast, dan wordt de prijsofferte en leveringstermijn herzien.

 

Offertes gelden voor individuele opdrachten. Ze zijn niet automatisch van toepassing op toekomstige of andere opdrachten. Verlengen we de opdracht, of willen we nog een samenwerking aan gaan? Leuk! Dan zorg ik voor een nieuwe schriftelijke opdrachtbevestiging waar jij dan mee akkoord moet gaan voordat ik aan deze opdracht begin.

 

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

 

Ik ben niet aansprakelijk voor onjuiste informatie, inhoudelijke fouten of verkeerd aangeleverd bronmateriaal dat is aangeleverd door jou, jouw collega’s, jouw werknemers of andere betrokken partijen. 

 

Ik kan nooit aansprakelijk worden gesteld als het gaat over rechten van intellectuele eigendom op bronmateriaal of gegevens die jij hebt aangeleverd. 

 

Artikel 6 | Offertewijziging

 

Als je, nadat je de offerte hebt ondertekent of schriftelijk akkoord hebt gegeven, de aard en/of het volume van de opdracht wijzigt, dan stel ik een nieuwe offerte op met gewijzigde termijnen en tarieven. Ik ben hierbij niet verplicht om de nieuwe opdracht uit te voeren. Jij bent wel verplicht om het al uitgevoerde werk en reeds gemaakte kosten te betalen. 

 

Als ik vanwege overmacht niet in staat ben de opdracht binnen de afgesproken termijn aan te leveren, dan laat ik jou dat zo snel mogelijk weten en wat dat betekent voor onze overeenkomst. Uiteraard zal ik altijd meer dan mijn best doen om dit te voorkomen. Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dingen die buiten mijn macht liggen. Ook wel overmacht genoemd. 

 

Artikel 7 | Verzuim opdrachtgever

 

Als door jouw schuld de uitvoering of het kunnen leveren van het werk vertraagt door verzuim of zelfs annuleert, dan behoud ik alle recht om de opdracht te beëindigen en het volledige bedrag zoals beschreven op de offerte bij jou in rekening te brengen. 

 

Als jij ervoor kiest om de opdracht te annuleren ná akkoord op de offerte, maar ik nog niet ben begonnen met de opdracht, dan breng ik 30% van het totaalbedrag van de offerte in rekening. 

 

Artikel 8 | Feedback over het eindproduct

 

Als ik het eindproduct heb opgeleverd, dan heb je 5 werkdagen de tijd om mij te voorzien van feedback. Dit geldt ook als je niet tevreden bent met het gemaakte werk en je een klacht hebt over het eindproduct. Stuur mij een e-mail met feedback, de klacht en eventueel bewijs en een uitgebreide motivatie waarom je niet tevreden bent.

 

Na vijf werkdagen ga ik ervanuit dat je tevreden bent met het geleverde werk en het goedkeurt. Je blijft altijd verplicht om de factuur voor dit eindproduct te betalen. Klachten zijn alleen mogelijk zolang je het eindproduct niet in gebruik hebt genomen, hebt bewerkt of verwerkt. 

 

Deze 5 werkdagen gaan in op de eerste dag ná het aanleveren van het eindproduct. 

 

Artikel 9 | Facturen

 

Afhankelijk van het type opdracht verstuur ik mijn facturen. Bij grote opdrachten stuur ik vooraf een factuur met een 50% aanbetaling. Ik ga aan de slag met de opdracht zodra ik het geld binnen heb. Het restant van de factuur verstuur ik zodra ik de opdracht heb afgerond.

 

Bij een vaste, maandelijkse samenwerking verstuur ik de factuur op de eerste van de maand waarin ik het werk ga verrichten. Je hebt 14 dagen om deze factuur te betalen. Ondertussen ga ik wel gewoon voor je aan de slag.

 

Gaan we een samenwerking aan voor verschillende opdrachten? Dan verstuur ik meerdere facturen zodat duidelijk gescheiden blijft wat waar bij hoort. Als jij de voorkeur geeft aan een verzamelfactuur, dan kunnen we hier afspraken over maken.

 

Artikel 10 | Factuur niet op tijd betaald

 

Voor alle facturen geldt dat deze binnen 14 dagen betaald moeten worden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Nadat de betalingstermijn is verstreken, verstuur ik een eerste herinnering. Als de factuur dan binnen 3 werkdagen niet is betaald ben ik genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. De kosten voor het incassobureau + de wettelijke rente worden bij jou in rekening gebracht. 

 

Artikel 11 | Eigendomsrechten

 

Ik behoud eigendom over al het opgeleverde materiaal totdat de factuur volledig is betaald.

 

Als je de betaling hebt voldaan, draag ik alle intellectuele rechten op het eindproduct over aan jou. Je mag vanaf nu doen met het eindproduct wat je wil en je mag het hergebruiken naar eigen wens en inzicht. 

 

Artikel 12 | Rechts- en forumkeuze

 

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tot Rebecca Schrijft en de opdrachtgever zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 


Deze Algemene Voorwaarden worden geplaatst op de website van Rebecca Schrijft (www.rebeccaschrijft.nl) en zullen hier via de footer van de website altijd terug te vinden zijn. Opdrachtgevers zullen hiervan op de hoogte worden gesteld per mail.